Mirai - Ett litet steg

mot en bättre värld

Jorden möter många utmaningar — från att råda bot på klimatförändringar och luftföroreningar till att säkerställa energieffektivisering och trygghet. Med Mirai tar vi ett litet men viktigt steg mot en bättre värld, en värld som bryr sig om miljön.

/
Minskar miljöpåverkan under hela livscykeln

Det finns olika typer av drivlinor och energikällor som erbjuder fina miljöprestanda. Men när man bedömer en bils miljöpåverkan måste man se till hela bilens livscykel — ända från ritbordet, via tillverkning och användning och till slut också återvinningen av bilen den dag den har tjänat ut.

För att kunna avgöra en bils totala miljöpåverkan har detaljerade livscykelanalyser tagits fram i enlighet med ISO 14040/44 och certifierats av experter från TÜV Rheinland.

Nästa steg är att vidta rekommenderade åtgärder som leder till en ekologisk optimering av våra produkter och processer genom hela deras livscykler. Toyota strävar mot att utveckla varje bilmodell på ett sådant sätt att den får avsevärt bättre miljöprestanda än sin föregångare.

/

Totalt sett kan Mirai sänka det sammanlagda utsläppet av koldioxid med 40-70 % jämfört med en konventionell bensinbil, beroende på hur vätgasen produceras. I en framtid, när allt mer vätgas kommer från förnyelsebara energikällor, kan den del av koldioxidutsläppet som är relaterad till själva körningen reduceras till noll. Endast vatten släpps ut, som en biprodukt.

/
Tillverkning

Mirai tillverkas vid en hållbar fabrik där vi strävar efter att helt och hållet utnyttja naturliga resurser och samtidigt arbeta i harmoni med naturen och miljön. Detta sker på tre sätt:

Effektiv generering av energi: utnyttjande av överskottsvärme från fabriken eller förnybar energi såsom solkraft.
Eliminering av energispill: utveckling och införande av produktionsteknik med låga CO2-utsläpp och dagliga Kaizen-aktiviteter.
Samarbete med samhället och bevarande av ekosystem: trädplantering runt tillverkningsanläggningar

/
/
Ett hållbart vätgassamhälle

Vätgas kan produceras med hjälp ett flertal olika energislag. Framställningsmetoden skiljer sig mellan olika länder. Vätgasen kan också få stor betydelse för utbredningen av förnyelsebar energi. Sol- och vindkraft är båda energislag med oregelbunden effektivitet och vars instabila generering av energi kräver betryggande lagringsmöjligheter. Ett sätt att lagra sådan förnyelsebar energi är att omvandla den till vätgas — en metod som tack vara högre energidensitet är mer ändamålsenlig än lagring av stora mängder energi i batterier.

Framtidens samhälle måste använda förnyelsebar energi och på ett smart sätt integrera elektricitet med vätgas för effektivast möjliga användning. För att ett samhälle baserat på hållbar energi från vätgas ska kunna bli verklighet måste vi använda enbart förnyelsebar energi och integrera el och vätgas.

En framtid som styrs av teknik

Resurseffektivitet spelar en viktig roll i Toyotas organisation. Återvinningsgraden för Mirai överstiger 95 %. Då Mirais bränslecellsstack är gjord av den kostsamma metallen platina har Toyota skapat världens första återvinningsnätverk för bränslecellsstackar.

Toyota har i Europa satt upp det utmanande målet att samla in 100 % av alla dessa industriella batterier. 2010 lyckades Toyota i Japan etablera världens första återvinningssystem där batterier återvinns för tillverkning av nya batterier. Från 2013 återanvänds batterier för stationär lagring. Vi vet att jordens råmaterial är en ändlig resurs — därför arbetar Toyota ständigt mot en resurseffektiv ekonomi.

Läs mer om ...

Bättre samhälle Bättre samhälle Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Som samhällsmedborgare har vi ett ansvar mot planeten vi bor på, och vill bidra till ett hållbart samhälle i samklang med naturen. Miljöutmaning - Environmental Challenge 2050 Miljöutmaning - Environmental Challenge 2050 Målen för 2050 är helt i linje med vår globala vision, där vi alltid strävar efter ett förverkligande av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda vägen mot en säker och hållbar mobilitet. Det är The Toyota Way. En bättre värld En bättre värld Vi söker ständigt efter sätt att minska vår påverkan på miljön. Det gäller inte bara bilarnas påverkan, utan även hur de tillverkas och de resurser vi använder. Det kan sammanfattas med fyra R – Reduce (minska), Reuse (återanvända), Recycle (återvinna) och och Recover (energiutvinna). Bättre luft Bättre luft Som en av världens ledande biltillverkare, tar vi vårt miljöansvar på allvar. Det innebär att skapa fordon som har så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön. Det är inte bara en fråga om utsläpp från fordonen vid körning; vi tror att det är lika viktigt att hitta renare, mer hållbara alternativ både vid tillverkning och bortskaffande av dem när de når slutet av sin livslängd.