1. Miljö
 2. Styrning och uppföljning
Jag vill....

Styrning och uppföljning

Att värna om miljön är inte något nytt för Toyota, tvärtom så är det centralt i allt vi gör. I den här sektionen kan du läsa mer om vår miljövänliga företagsstruktur, metoder och certifieringar som vi använder oss av för att försäkra oss om att vi gör det som krävs och mer därtill.

TOYOTA EARTH CHARTER, MILJÖPOLICY OCH HANDLINGSPLANER

 

För att gemensamt nå dit vi vill i miljöarbete, behöver vi försäkra oss om att alla delar av vår verksamhet är införstådda med vad som är centralt för just dem. Förutom arbetet med våra egna miljömål måste vi självklart se till att följa miljölagstiftningen och utföra rätt uppföljning och åtgärder för att kunna ta itu med alla miljörisker kopplade till vår verksamhet.

Miljöledningsprinciperna som vi jobbar med i hela vår verksamhet har alla utvecklats från vår övergripande miljöstadga; Toyota Earth Charter, vår miljöpolicy och vår europeiska Environmental Action Plan. Dessa utgör ett ramverk som hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår prestation och ständigt röra oss framåt. En del i detta är också att dela med oss av våra erfarenheter, för en ökad miljömedvetenhet även utanför vår egen verksamhet.

 • Toyota Earth Charter 

  Toyota Earth Charter är vår övergripande miljöstrategi, och fastställer ett allomfattande tillvägagångssätt för hanteringen av miljöfrågor.

 • Miljöpolicy

  Vår miljöpolicy hjälper oss skapa ett företag som är ansvarsfullt mot miljön.

 • Environmental Action plan 

  Vår Environmental Action plan är den sjätte i raden av handlingsplaner för miljön. Den identifierar våra övergripande mål och hur vi ska uppnå dem.

 • Livscykelanalys

  Vi strävar efter att uppfylla och upprätthålla internationellt erkända miljönormer.

Toyota Earth Charter

Toyotas miljöstadga är grunden till alla våra miljöaktiviteter. Det är en tydlig redogörelse av de grundläggande principer och handlingsplaner vi följer för att uppnå en hållbar utveckling och en effektiv miljöledning. Stadgan står i nära relation till Toyotas vägledande principer, vilka definierar företagsledningens filosofi.

Specifikt stödjer den vår princip att ”ägna vår verksamhet till att tillhandahålla rena och säkra produkter och förbättra livskvaliteten genom alla våra aktiviteter”. Stadgan utarbetades år 1992 och reviderades år 2000. Den uttrycker hur vi vill bidra till ett välmående samhälle med nollutsläpp genom att utveckla miljöteknik, göra ständiga förbättringar och samarbeta med andra. Ladda ned Toyota Europe Earth Charter och läs mer (Engelska).

Toyotas Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är ett formellt uttryck för hur vi kan åstadkomma de mål vi presenterar i vår miljöstadga – Toyota Earth Charter. Den utgör grunden för hur vi hanterar miljöfrågor i hela vår verksamhet, i enlighet med internationella och nationella standarder och föreskrifter. Policyn stöder vårt mål att visa miljöledarskap, utveckla och genomföra bästa praxis inom vår bransch och hjälpa andra att utveckla sitt eget miljötänkande och handlande.

Policyn inkluderar vår satsning på att minska utsläppen i de delar av ett fordons livscykel som vi kan påverka, vilket inkluderar marknad och försäljning, samt bortskaffandet av fordonen när den nått slutet av sin användningsfas

Detta stöds av vårt engagemang för kontinuerlig förbättring av miljöprestanda, energianvändning och överensstämmelse med lagstadgade normer. Vi försöker även dela vår erfarenhet och uppmuntra andra att vara medvetna om miljöfrågor och hitta effektiva sätt att hantera dem.

Ladda ned:

Konceptet med en handlingsplan för miljöarbetet

I vår handlingsplan planerar vi miljöaktiviteter och mål för en femårsperiod, både på kort och lång sikt. Innehållet i planen ses över en gång om året och revideras vid behov.

När vi når slutet av varje femårsperiod passar vi på att titta tillbaka på vad vi har uppnått och identifierar inom vilka områden vi behöver utvecklas för att nå våra mål.

Den senaste handlingsplanen är den sjätte som vi tagit fram. Den formulerades hösten 2015, avser perioden april 2016 – mars 2020 och gäller hela Europa.

VÅR NUVARANDE HANDLINGSPLAN

Idag jobbar vi utifrån tre prioriterade områden som vi tog fram redan i föregående plan: hur vi kan bidra minska användningen av kol i samhället, hur vi kan uppnå ett återvinningsbaserat samhälle, och hur vi kan göra ännu mer för att skydda miljön och bygga ett samhälle i harmoni med naturen. Vår huvudstrategi förblir att leverera hållbar mobilitet genom utveckling av nya och bättre miljöbilar.

Antagandet av planen sammanföll med framtagandet av Toyota Environmental Challenge 2050, i vilken vi tillkännager sex ambitiösa miljömål i linje med planen.

Livscykelanalys

Livscykelanalys är en välkänd metod som identifierar och utvärderar den miljöpåverkan som är resultatet av en produkts hela livscykel. Toyotas system för bedömning av miljöfordon Eco-VAS (Eco-Vehicle Assessment System) går ännu längre och används för att utvärdera miljöpåverkan på våra fordon från råvaruutvinning, produktion, användning och till slut återvinning och bortskaffande.

Systemet gör det möjligt att sätta mål redan i det inledande skedet, och sedan regelbundet utvärdera detta för att säkerställa att målet uppnås. Vi har använt oss av livscykelanalys av våra fordon sedan 1997. Varje ny generation av fordon uppnår en mindre miljöpåverkan än dess företrädare. Vår metod är dessutom certifierad och uppfyller ISO 14040/14044. 

ISO 14001 CERTIFIERADE

Den internationella organisationen för standardisering förser en erkänd, global certifiering för företag och organisationer som uppnår dess standard för miljöhantering. Standarden kallas ISO 14001 och omfattar många olika aspekter, bland annat implementeringen av en miljöpolicy, fastställande av mål och syften, utbildning och regelbundna utvecklingssamtal. Inom Toyota är det en självklarhet att arbeta med förbättringar. Därför har man valt att certifiera samtliga sina fabriker mot ISO 14001 men även säljbolag, reservdelslager etc.

Sedan 1998 är Toyota Sweden AB certifierat enligt ISO 14001. Vår certifiering gäller import, försäljning och marknadsföring av Toyota- och Lexusbilar samt reservdelar och tillbehör genom ett nätverk av återförsäljare och verkstäder. Certifikatet inkluderar numera även utveckling, marknadsföring och leverans av mobilitetstjänster under varumärket KINTO i Sverige.

Vi har även ett tätt samarbete med Toyota Motor Europe kring våra produkter och dess innehåll. Vi för en ständig dialog utifrån våra kundönskemål och kommande lagkrav för hur vi på bästa sätt ska möta dessa och anpassa vårt bilurval. Vår gemensamma strävan är att allt kan förbättras och detta arbete gör vi bäst tillsammans.

TOYOTAS ÅTERFÖRSÄLJARE

Toyota Sweden ställer krav på ett aktivt miljöarbete hos samtliga återförsäljare. I Sverige är flera återförsäljare certifierade enligt ISO 14001. För de som ännu inte har tagit steget att certifiera sina verksamheter ställer Toyota krav på att de ska vara diplomerade enligt Toyotas 8 miljösteg.

Vi har klimatmål för våra återförsäljare som syftar till att minska koldioxidutsläppen för alla nya bilar som säljs. Bland annat informeras bilköparna om hur de kan tänka energieffektivt vid val av bil och välja bil efter behov.

För att nå fram till en hållbar mobilitet fokuserar vi också på att öka människors kännedom om olika bilars miljöegenskaper och om bränsleeffektiv körning. Därför arbetar vi med olika typer av miljökommunikation och utbildning av återförsäljarna.