1. Miljö
 2. Miljöutmaning 2050
Jag vill....

Toyota Environmental Challenge 2050

På hösten 2015 lanserade Toyota ett antal miljömål till 2050. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling, både för bilar som tillverkning, men också påverkan på samhället i stort. Målen är helt i linje med vår globala vision - strävan efter ett förverkligande av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda vägen mot en säker och hållbar mobilitet - The Toyota Way.

 • UTMANING 1

  Noll CO2-utsläpp från nya bilar

  Toyota utmanar sig själv att minska CO2-utsläppen från sina fordon med 90 % jämfört med 2010 års nivåer, fram till år 2050. Vi ska främja utvecklingen och bana vägen för nästa generations fordon.

  En hållbar mobilitet är en mobilitet som är tillgänglig för allmänheten. Toyota arbetar därför för att göra den hållbara tekniken tillgänglig för ett större antal, samt uppmuntrar utvecklingen av nödvändig infrastruktur.


 • UTMANING 2

  Noll CO2-utsläpp från bilens livscykel

  CO2-utsläppen från bilarnas livscykel – d.v.s. såväl från tillverkning av material och reservdelar, som användning, bortskaffande och återvinning av fordonen – ska elimineras från år 2050.

  För att klara detta kommer vi att arbeta på mer miljövänliga modeller som använder råvaror med lägre andel kol och färre delar. Vi kommer att i högre grad utnyttja biomaterial från förnybara källor och göra våra fordon lättare att demontera och återvinna.


 • UTMANING 3

  Noll CO2-utsläpp från fabriker

  Bilar producerar inte bara CO2-utsläpp när du kör dem, utan även vid tillverkningen i våra fabriker.

  Vi har en strategi för att uppnå noll CO2-utsläpp i våra fabriker, med fokus på att förbättra den teknik vi använder och att byta till alternativa energikällor.

  Genom att rationalisera våra tillverkningsprocesser för att göra dem kortare så produceras mindre CO2. Vi kommer att göra våra anläggningar mer energieffektiva, övergå till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, och nyttja den koldioxidsnåla vätegasenergin.


 • UTMANING 4

  Minimera och optimera vattenanvändningen

  Världens vattenbehov växer snabbt. Det är därför viktigt att minska den mängd vi använder vid tillverkning av våra produkter och att vi återanvänder så mycket vi kan.

  Genom att öka användningen av regnvatten, återanvändning av vatten samt att säkerställa att spillvatten från Toyotas fabriker är renare än vattnet i omgivande lokala vattendrag, bidrar vi till att spara på våra resurser.

  Eftersom vattenmiljön varierar mycket över de globala regionerna där vi är verksamma, säkerställer vi att åtgärder vidtas med hänsyn till lokala behov.


 • UTMANING 5

  Etablera återvinningsbaserade samhällssystem

  Målet är att bidra till ett samhälle och system som bygger på återbruk. Konkret handlar det bl.a. om att etablera återvinningsprojekt som säkerställer ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av uttjänta fordon, att använda mer biomaterial samt att öka livslängden för olika komponenter.

  Vi har mer än 40 års erfarenhet av idéer och innovationer inom detta område och är hängivna att uppnå ännu bättre resultat i framtiden.


 • UTMANING 6

  Verka för ett hållbart samhälle

  Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Vi driver projekt - stora som små - runt om i världen, på alla nivåer i vår organisation, för att ge vårt bidrag till en positiv samhällsutveckling.

  Det gör vi bl.a. genom plantering av träd i områden med ökenutbredning, men också genom samverkan med organisationer som arbetar för en hållbar utveckling i olika former.

  Genom att vara en god samhällsmedborgare, vill vi bidra till ett hållbart samhälle i harmoni med naturen.