Toyota har sjösatt ett antal miljömål fram till år 2050. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling, både för bilar som tillverkning, men också påverkan på samhället i stort. Målen är helt i linje med vår globala vision - strävan efter ett förverkligande av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda vägen mot en säker och hållbar mobilitet - The Toyota Way.

Utmaning 1
Noll CO2-utsläpp från nya bilar

Toyota utmanar sig själv att minska CO2-utsläppen från sina fordon med 90 % jämfört med 2010 års nivåer, fram till år 2050. Vi ska främja utvecklingen och bana vägen för nästa generations fordon.

En hållbar mobilitet är en mobilitet som är tillgänglig för allmänheten. Toyota arbetar därför för att göra den hållbara tekniken tillgänglig för ett större antal, samt uppmuntrar utvecklingen av nödvändig infrastruktur.

/
Utmaning 2
Noll CO2-utsläpp från bilens livscykel

CO2-utsläppen från bilarnas livscykel – d.v.s. såväl från tillverkning av material och reservdelar, som användning, bortskaffande och återvinning av fordonen – ska elimineras från år 2050.

För att klara detta kommer vi att arbeta på mer miljövänliga modeller som använder råvaror med lägre andel kol och färre delar. Vi kommer att i högre grad utnyttja biomaterial från förnybara källor och göra våra fordon lättare att demontera och återvinna.

/
Utmaning 3
Noll CO2-utsläpp från fabriker

Bilar producera inte bara CO2-utsläpp när du kör dem, utan även vid tillverkningen i våra fabriker.

Vi har en strategi för att uppnå noll CO2-utsläpp i våra fabriker, med fokus på att förbättra den teknik vi använder och att byta till alternativa energikällor.

Genom att rationalisera våra tillverkningsprocesser för att göra dem kortare så produceras mindre CO2. Vi kommer att göra våra anläggningar mer energieffektiva, övergå till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, och nyttja den koldioxidsnåla vätegasenergin.

/
Utmaning 4
Minimera och optimera vattenanvändningen

Världens vattenbehov växer snabbt. Det är därför viktigt att minska den mängd vi använder vid tillverkning av våra produkter och att vi återanvänder så mycket vi kan.

Genom att ökad användning av regnvatten, återanvändning av vatten samt att säkerställa att spillvatten från Toyotas fabriker är renare än vattnet i omgivande lokala vattendrag, bidrar vi till att spara på våra resurser.

Eftersom vattenmiljön varierar mycket över de globala regionerna där vi är verksamma, säkerställer vi att åtgärder vidtas med hänsyn till lokala behov.

/
Utmaning 5
Etablera återvinningsbaserade samhällssystem

Målet är att bidra till ett samhälle och system som bygger på återbruk. Konkret handlar det bl.a. om att etablera återvinningsprojekt som säkerställer ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av uttjänta fordon, att använda mer biomaterial samt att öka livslängden för olika komponenter.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av idéer och innovationer inom detta område och är hängivna att uppnå ännu bättre resultat i framtiden.

/
Utmaning 6
Verka för ett hållbart samhälle

Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Vi driver projekt - stora som små - runt om i världen, på alla nivåer i vår organisation, för att ge vårt bidrag till en positiv samhällsutveckling.

Det gör vi bl.a. genom plantering av träd i områden med ökenutbredning, men också genom samverkan med organisationer som arbetar för en hållbar utveckling i olika former.

Genom att vara en god samhällsmedborgare, vill vi bidra till ett hållbart samhälle i samklang med naturen.

/

Mer om...

Bättre luft Bättre luft Som en av världens ledande biltillverkare, tar vi vårt miljöansvar på allvar. Det innebär att skapa fordon som har så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön. Det är inte bara en fråga om utsläpp från fordonen vid körning; vi tror att det är lika viktigt att hitta renare, mer hållbara alternativ både vid tillverkning och bortskaffande av dem när de når slutet av sin livslängd. Bättre - helt enkelt Bättre - helt enkelt Vad menar vi med att vara Bättre - helt enkelt? Att värna om miljön är inte något nytt för Toyota, tvärtom så är det centralt i allt vi gör. I den här sektionen kan du läsa mer om vår miljövänliga företagsstruktur, metoder och certifieringar som vi använder oss av för att försäkra oss om att vi verkligen ska överträffa förväntningarna - det blir bättre helt enkelt. Toyota Dream Car - den 11:e drömbilstävlingen! Toyota Dream Car - den 11:e drömbilstävlingen! Vi på Toyota tror att drömmar kan ta dig hur långt som helst, var du än bor. Hur kan din fantasibil göra världen lite bättre? Välkommen till den 11:e drömbilstävlingen! THUMS. Designad med tanke på dig. THUMS. Designad med tanke på dig. En bils passiva säkerhet är det skydd den ger dig och dina passagerare om du mot förmodan skulle råka ut för en olycka. Vi har skapat en serie virtual reality-modeller som vi döpt till THUMS…